İşe Giriş Raporu ve Periyodik Muayene

ŞANLIURFA OSGB, Çalışma bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak; İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler yapar ve Rapor verir.

 

İşyeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve işyeri sağlık gözetimlerini yaparlar.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak personelin işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuar tahlillerine dayanılarak hazırlanan işe giriş sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur.

İşin devamı süresince asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır. İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

6331 Sayılı  İş Güvenliği Kanunu Gereği İşveren;

  1. Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  2. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
   • İşe girişlerinde.
   • İş değişikliğinde.
   • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
   • İşin devamı süresince, çalışanın durumu ve işyerinin tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla.
  3. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
  4. Sağlık gözetimi kapsamında yapılan İşe Giriş Muayene ve Raporları, Periyodik muayene ve Raporları için yapılan harcamalar işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
  5. Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZg69AZpyaEtCs2uV8pPJ9pjnbYaQPuekjXİşe Giriş Periyodik Muayene Formu indir